Courses

SAT

เตรียมตัวสอบ SAT กับ A Sharp จัดเต็มตั้งแต่ปูพื้นฐานถึงตะลุยโจทย์ ทำข้อสอบทันเวลา ถูกต้อง แม่นยำ

วิชา SAT ที่เปิดสอน

Mathematics
Reading & Writing

เกี่ยวกับ SAT

SAT เป็นการสอบวัดระดับความรู้และความสามารถของนักเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และยังถูกใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพื่อใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยในไทยที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์จำนวนมากก็ได้นำคะแนนข้อสอบ SAT มาเป็นมาตรฐานในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาต่อเช่นกัน

SAT กับ A Sharp

  • เรียนตั้งแต่พื้นฐาน ครอบคลุมทุกเนื้อหาและรูปแบบโจทย์ที่ออกสอบ
  • ทำแบบฝึกหัดและข้อสอบจำนวนมหาศาล พร้อมเคล็ดลับในการทำโจทย์แต่ละประเภทได้เร็วยิ่งขึ้น
  • เน้นจุดที่น้อง ๆ ทำไม่ได้มาสอนและนำโจทย์ประเภทเดียวกันมาให้ฝึกเยอะ ๆ เพิ่มความชำนาญและความคุ้นชิน
  • เสริมทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ
  • เสริมคลังคำศัพท์ที่ต้องรู้ รวมถึงเทคนิคการจดจำและวิเคราะห์ความหมายของคำศัพท์
  • การสอนพาร์ท Reading/Writing จะอิงพื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องเป็นหลัก คุณครูจะคัดเลือกเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับน้องแต่ละคน และจะเพิ่มความยากไปตามลำดับ
ติดต่อสมัครเรียน