Courses

English Booster

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียน และ grammar กับ A Sharp

เกี่ยวกับ English Booster

English Booster เป็นคลาสที่ A Sharp ตั้งใจเปิดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ เสริมความมั่นใจ และมุ่งเน้นที่จะให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนขณะอยู่นอกห้องเรียน

English Booster กับ A Sharp

  • ติววิชาภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่เรียนในโรงเรียน
  • ช่วยตรวจการบ้านและนำจุดที่ผิดมาอธิบายอย่างละเอียด
  • เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน หรือ เขียน
  • ปูพื้นฐานให้แน่นเตรียมพร้อมสำหรับทุกการสอบเช่น IELTS SAT CU-TEP และอีกมากมาย
ติดต่อสมัครเรียน