Courses

AP

ปูพื้นฐานให้แน่นเตรียมตัวพร้อมกับข้อสอบ AP สุดโหดที่ A Sharp

วิชา AP ที่เปิดสอน

Calculus AB
Calculus BC
Statistics
Physics 1
Physics 2
Chemistry
Biology

*วิชา AP ที่เปิดสอนจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ AP

AP เป็นข้อสอบของระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่มีเนื้อหาและความยากระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยน้อง ๆ ที่สอบ AP ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบโรงเรียนอินเตอร์ที่เป็นหลักสูตรอเมริกัน 

คะแนน AP สามารถใช้ยื่นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในแถบอเมริกาได้ และเรายังสามารถนำผลสอบ AP ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ไปใช้แลกเป็นหน่วยกิตบางวิชาในมหาวิทยาลัยซึ่งจะสามารถลดจำนวนวิชาที่จะต้องเรียนในปีแรก ๆ ได้อีกด้วย

AP กับ A Sharp

  • น้อง ๆ สามารถเรียนเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักสูตรของแต่ละวิชาหรือเลือกเรียนเป็นบท ๆ ก็ได้
  • เน้นปูพื้นฐานให้แน่นและสร้างความเข้าใจเพื่อที่น้อง ๆ จะได้นำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้
ติดต่อสมัครเรียน